คลินิกวิจัย (Research Clinic)

คลินิกวิจัย (Research Clinic) เป็นอีกหนึ่งงานหลักของ ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (CASEID) ที่มุ่งเน้นการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง คณาจารย์ นิสิต ครู อาจารย์ ฯลฯ โดยเน้นการให้บริการที่มีความเป็นระบบ หลากหลายในรูปแบบการให้บริการ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยสำหรับบุคคลที่สนใจที่จะใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรหรืองานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการวิจัยแล้วยังเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ